Allmänhetens Pressombudsman

§ 1
Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att råda och bistå enskilda som känner sig förfördelade av publicitet i periodisk skrift, på eget initiativ eller efter anmälan undersöka avvikelser från god publicistisk sed, eventuellt hänskjuta sådana ärenden till Pressens Opinionsnämnd (PON) för avgörande samt genom opinionsbildning verka för god publicistisk sed.

§ 2
PO biträdes närmast av Allmänhetens Biträdande Pressombudsman (bitr. PO). När PO är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas denna av biträdande PO. Denne inträder efter beslut av PO även i övrigt i hans ställe vid be-handling av visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Bitr. PO får ej vidta åtgärd eller fatta beslut som rubbar eller ändrar av PO meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

§ 3
PO skall skyndsamt försöka lösa tvister mellan enskilda och tidningar, som orsakats av publicitet, genom att på ett tidigt stadium erbjuda medlande och rådgivande tjänster. I förekommande fall skall PO genom direkt hän-vändelse till berörd tidning snabbt söka åstadkomma beriktigande eller skäligt utrymme för genmäle för den förfördelade.

§ 4
Vid avgörande av fråga huruvida ett ärende skall hänskjutas till Pressens Opinionsnämnd (PON) skall PO främst grunda sin be-dömning på följande omständigheter:

a) Det skall finnas skälig grund för anmälan.

b) Det skall vara av betydelse med hänsyn till etiska principer och den skada som ett meddelande kan tänkas ha vållat någon att anmälan prövas av nämnden.

c) Anmälan måste avse en artikel som är relativt aktuell.

Finner PO att ovan nämnda omständigheter inte föreligger skall ärendet avskrivas. Hänsyn bör därvid tagas till om tillfredsställande rättelse eller genmäle publicerats av den felande tidningen.
Anmälan till PO kan upptagas till prövning endast om den avser artikel som publicerats inom tre månader före dagen då anmälan inkom, såvida icke särskilda skäl föreligger. PO skall regelbundet informera ordföranden i nämnden om sin verksam-het.

§ 5
PO skall inhämta skriftligt medgivande från den närmast förfördelade innan han – efter anmälan från annan än den direkt förfördelade eller på eget initiativ – hänskjuter ett ärende till opinionsnämnden.

§ 6
Anmälan, som ingivits till ombudsmannen men av denne lämnats utan åtgärd, kan av anmälaren inom en månad från tidpunkten för beslutet hänskjutas till nämnden under förutsättning att saken rör anmälaren själv.
Klagomål från anmälare, som inte berörs av det påtalade tidnings-med-delandet, må icke av anmälaren föras vidare till opinionsnämnden.

§ 7
Det förutsätts att anmäld tidning på uppmaning av PO inkommer med erforderligt antal exemplar av tidning där den anmälda artikeln införts.

§ 8
Utöver vad ovan i §§ 1 – 6 angivits såsom uppgifter för PO har denne att i förekommande fall lämna allmänheten upplysningar i pressetiska frågor. Sådan rådgivning skall vara kostnadsfri.
PO skall vidare i möjligaste mån medverka i allmän upplysnings-verksam-het rörande frågor inom det pressetiska området. Häri innefattas medver-kan i form av föredrag, artiklar m m i facktidskrifter och andra publikationer samt, om så erfordras, även inom ramen för journalistutbildningen.

§ 9
Till PO bör utses en person med särskilda insikter inom området för pres-setik. Hänsyn bör även tagas till vederbörandes journalistiska erfaren-heter.
PO utses av ett kollegium bestående av chefsjustitieombuds-mannen, ordföranden i Sveriges Advokatsamfund samt ordföranden i Pressens Sa-marbetsnämnd och anställes hos Pressens Samarbetsnämnds Delegation för Allmänhetens Press-ombudsman som inrättas och finansieras av PK, SJF och Tidningsutgivarna.
Tjänstgörings- och avlöningsförhållanden fastställes i särskilt kontrakt mellan PO och Delegationen. PO tillsättes för en mandatperiod på tre år. Har uppsägning ej skett senast ett år före mandat-periodens utgång från Delegationens sida eller ett halvt år före period-ens utgång från PO:s sida, förnyas mandatet automatiskt med en ny treårsperiod. För varje ny mandatperiod gäller samma upp-sägnings-period som för den första perioden.
Bitr. PO utses av styrelsen i Pressens Samarbetsnämnds Delegation för Allmänhetens Press-ombudsman i samråd mellan PO och Delegationen. Tjänstgörings-och avlönings-förhållanden fastställs i särskilt kontrakt mellan bitr PO och Delegationen.

§ 10
PO må icke utan Delegationens vetskap och medgivande åtaga sig uppdrag utanför de i 8 § omnämnda områdena.

§ 11
Fråga om ändring av denna instruktion avgöres av Pressens Samarbetsnämnd.