Stadgar för Pressens Opinionsnämnd

§ 1
Pressens Opinionsnämnd (PON) behandlar ärenden som gäller tillämpningen av god publicistisk sed.
Nämnden har att fritt pröva innebörden av detta begrepp. Nämnden prövar sådana ärenden rörande all periodisk press som genom abonnemang eller lösnummerförsäljning eller på annat sätt är tillgänglig för envar.

§ 2
Nämnden kan uppta ärenden efter anmälan av Allmänhetens Pressombudsman eller efter anmälan, som ingivits till denne och som denne hänskjutit till nämnden. Anmälan, som ingivits till ombudsmannen men av denne lämnats utan åtgärd, kan av anmälaren hänskjutas till nämnden under förutsättning att saken rör anmälaren själv.
Enskild person kan vara anmälare. Anmälningar från företag, organisationer och myndigheter bör i allmänhet prövas endast om det gäller rättelse eller genmäle.

§ 3
Nämnden har rätt att i särskilda fall pröva ärenden även under andra förutsättningar eller i annan ordning än vad som ovan sagts. Nämnden avgör också huruvida ett anmält ärende skall upptas till behandling eller ej.
Nämnden har vidare rätt att, även efter påbörjad handläggning, visa ett ärende ifrån sig.
Verkställande av utredningar i mera allmän mening ingår inte i nämndens uppgift.

§ 4
Nämnden avger opinionsuttalanden.
Dessa är offentliga.

§ 5
Nämnden består av en ordförande, en förste, en andre, en tredje vice ordförande samt tio ledamöter.
Nämnden är uppdelad i två avdelningar, vardera avdelningen bestående av en ordförande eller vice ordförande och fem ledamöter. Med iakttagande av föreskrifterna i 8 § första stycket, bestäms genom lottning ledamöternas placering i avdelningarna för ett halvår i taget. Avdelningarna är lika behöriga att behandla de ärenden som PON handlägger.
För ledamöterna finns sammanlagt fem suppleanter, vilka var och en inträder vid förfall för sådan ledamot i någon av avdelningarna som utsetts i samma ordning som suppleanten.

§ 6
Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen utser var för sig två ledamöter i nämnden jämte två suppleanter för dem.
Chefsjustitieombudsmannen och ordföranden i Sveriges Advokatsamfund utser gemensamt fyra ledamöter och två suppleanter för dem. Dessa ledamöter och suppleanter som skall representera allmänheten skall vara aktade medborgare med bred samhällserfarenhet. De får inte stå i beroendeförhållande till tidningsföretag eller pressens organisationer.
Mandattiden vars längd är två år, börjar löpa den 1 juli. Val till nämnden bör förrättas minst två månader före mandatsperiods början. Till ledamot eller suppleant i nämnden kan ingen väljas för en sammanlagd tjänstgöringstid om mer än sex år.
Ordföranden och vice ordförandena bör vara jurister med erfarenhet som ordinarie domare. De utses för en mandattid av två år från den 1 juli av Pressens Samarbetsnämnd. Vid nyval skall samråd först ske med ordföranden och vice ordförandena i nämnden. Till ordförande eller vice ordförande i nämnden kan ingen väljas för en sammanlagd tid om mer än åtta år.
Var och en av de tre organisationer, som utser ledamöter i nämnden, kan vid behov förordna tillfälliga ersättare för dem. Den tjänstgörande ordföranden har motsvarande befogenhet beträffande övriga ledamöter.

§ 7
Nämnden utser sekreterare. Det åligger denne att efter ordförandens anvisningar bereda ärendena, föra protokoll och ombesörja övriga expeditionsgöromål.

§ 8
Nämnden beslutar när, förutom ordföranden eller ersättare för honom, en ledamot eller suppleant, utsedd av var och en av de i § 6 nämnda organisationerna, samt två ledamöter eller suppleanter, utsedda på sätt som säges i § 6, andra stycket, är närvarande.
Nämnden kan även besluta när, förutom ordföranden eller en vice ordförande, sammanlagt fyra ledamöter eller suppleanter, utsedda på sätt som anges i föregående stycke, är närvarande. Sådant beslut förutsätter att samtliga kategorier av ledamöter är representerade och att nämnden är enig.
Om det finnes lämpligt kan principiellt viktiga ärenden utsättas till avgörande av samtliga ordförande och ledamöter eller suppleanter.

§ 9
Vid behandling i nämnden av ärende som rör viss tidning får ej delta någon som företräder eller är anställd hos denna.

§ 10
Varje ledamot av nämnden äger vid beslut en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Enhällighet bör eftersträvas. Om skilda meningar föreligger skall reservation till nämndens beslut avgivas. Ordföranden kan, vid delade meningar inom nämnden i fråga om beslut, söka åstadkomma enighet genom att ajournera ärendet.
Suppleant äger delta i nämndens överläggningar men ej i besluten såvida han ej ersätter ordinarie ledamot.

§ 11
Av nämnden klandrad tidning erlägger expeditionsavgift, som för 1999 uppgår till följande belopp:

TS-upplaga vardagar Kronor
Upp till 10.000 exemplar 8.400:-
Över 10.000 exemplar 22.800:-

Expeditionsavgifterna uppräknas varje år med den procentsats varmed bruttokostnaderna för PO/PON:s verksamhet har stigit under förgående år.

§ 12
Expeditionsavgiften, som utgör ett bidrag till täckande för kostnaden för PO och PON, inbetalas till TU Service AB.

§ 13
Klandrad tidning bör utan dröjsmål i oavkortat skick och på väl synlig plats publicera opinionsnämnden hela uttalande och utan anmaning redovisa hos PO att så har skett.

§ 14
Nämnden avger årligen rapport om sin verksamhet till de i 6 § nämnda pressorganisationerna, till chefsjustitieombudsmannen och till advokatsamfundets ordförande.
Nämndens ordförande skall regelbundet informera PO om dess verksamhet.

§ 15
Fråga om ändring av grunderna för nämndens sammansättning eller verksamhet kan väckas av nämnden eller av Pressens Samarbets-nämnd och avgöres av Pressens Samarbetsnämnd efter hörande av chefsjustitieombudsmannen och advokatsamfundets ordförande.

KOMMENTAR TILL STADGARNA FÖR PON

Till § 3:
Enligt § 3 avgör nämnden huruvida den skall uppta ett anmält ärende till prövning eller ej. Nämnden kan vidare, även efter påbörjad handläggning visa ett ärende ifrån sig.
Om tryckfrihetsrättslig prövning i samma ärende inletts eller redan ägt rum, bör dock nämnden särskilt överväga om en pressetisk prövning är erforderlig, och skall därvid noga beakta att pressetiken inte får utgöra ett hinder för tryckfrihetens utövning.

Allmänhetens Pressombudsman

§ 1
Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att råda och bistå enskilda som känner sig förfördelade av publicitet i periodisk skrift, på eget initiativ eller efter anmälan undersöka avvikelser från god publicistisk sed, eventuellt hänskjuta sådana ärenden till Pressens Opinionsnämnd (PON) för avgörande samt genom opinionsbildning verka för god publicistisk sed.

§ 2
PO biträdes närmast av Allmänhetens Biträdande Pressombudsman (bitr. PO). När PO är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas denna av biträdande PO. Denne inträder efter beslut av PO även i övrigt i hans ställe vid be-handling av visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Bitr. PO får ej vidta åtgärd eller fatta beslut som rubbar eller ändrar av PO meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

§ 3
PO skall skyndsamt försöka lösa tvister mellan enskilda och tidningar, som orsakats av publicitet, genom att på ett tidigt stadium erbjuda medlande och rådgivande tjänster. I förekommande fall skall PO genom direkt hän-vändelse till berörd tidning snabbt söka åstadkomma beriktigande eller skäligt utrymme för genmäle för den förfördelade.

§ 4
Vid avgörande av fråga huruvida ett ärende skall hänskjutas till Pressens Opinionsnämnd (PON) skall PO främst grunda sin be-dömning på följande omständigheter:

a) Det skall finnas skälig grund för anmälan.

b) Det skall vara av betydelse med hänsyn till etiska principer och den skada som ett meddelande kan tänkas ha vållat någon att anmälan prövas av nämnden.

c) Anmälan måste avse en artikel som är relativt aktuell.

Finner PO att ovan nämnda omständigheter inte föreligger skall ärendet avskrivas. Hänsyn bör därvid tagas till om tillfredsställande rättelse eller genmäle publicerats av den felande tidningen.
Anmälan till PO kan upptagas till prövning endast om den avser artikel som publicerats inom tre månader före dagen då anmälan inkom, såvida icke särskilda skäl föreligger. PO skall regelbundet informera ordföranden i nämnden om sin verksam-het.

§ 5
PO skall inhämta skriftligt medgivande från den närmast förfördelade innan han – efter anmälan från annan än den direkt förfördelade eller på eget initiativ – hänskjuter ett ärende till opinionsnämnden.

§ 6
Anmälan, som ingivits till ombudsmannen men av denne lämnats utan åtgärd, kan av anmälaren inom en månad från tidpunkten för beslutet hänskjutas till nämnden under förutsättning att saken rör anmälaren själv.
Klagomål från anmälare, som inte berörs av det påtalade tidnings-med-delandet, må icke av anmälaren föras vidare till opinionsnämnden.

§ 7
Det förutsätts att anmäld tidning på uppmaning av PO inkommer med erforderligt antal exemplar av tidning där den anmälda artikeln införts.

§ 8
Utöver vad ovan i §§ 1 – 6 angivits såsom uppgifter för PO har denne att i förekommande fall lämna allmänheten upplysningar i pressetiska frågor. Sådan rådgivning skall vara kostnadsfri.
PO skall vidare i möjligaste mån medverka i allmän upplysnings-verksam-het rörande frågor inom det pressetiska området. Häri innefattas medver-kan i form av föredrag, artiklar m m i facktidskrifter och andra publikationer samt, om så erfordras, även inom ramen för journalistutbildningen.

§ 9
Till PO bör utses en person med särskilda insikter inom området för pres-setik. Hänsyn bör även tagas till vederbörandes journalistiska erfaren-heter.
PO utses av ett kollegium bestående av chefsjustitieombuds-mannen, ordföranden i Sveriges Advokatsamfund samt ordföranden i Pressens Sa-marbetsnämnd och anställes hos Pressens Samarbetsnämnds Delegation för Allmänhetens Press-ombudsman som inrättas och finansieras av PK, SJF och Tidningsutgivarna.
Tjänstgörings- och avlöningsförhållanden fastställes i särskilt kontrakt mellan PO och Delegationen. PO tillsättes för en mandatperiod på tre år. Har uppsägning ej skett senast ett år före mandat-periodens utgång från Delegationens sida eller ett halvt år före period-ens utgång från PO:s sida, förnyas mandatet automatiskt med en ny treårsperiod. För varje ny mandatperiod gäller samma upp-sägnings-period som för den första perioden.
Bitr. PO utses av styrelsen i Pressens Samarbetsnämnds Delegation för Allmänhetens Press-ombudsman i samråd mellan PO och Delegationen. Tjänstgörings-och avlönings-förhållanden fastställs i särskilt kontrakt mellan bitr PO och Delegationen.

§ 10
PO må icke utan Delegationens vetskap och medgivande åtaga sig uppdrag utanför de i 8 § omnämnda områdena.

§ 11
Fråga om ändring av denna instruktion avgöres av Pressens Samarbetsnämnd.

Pressens Opinionsnämnd

Press, radio och tv skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet. Härvid gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.
Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv skall vara ett stöd för den hållningen

I. PUBLICITETSREGLER

Ge korrekta nyheter

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommenta-rer.

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Var generös med bemötanden

5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör an-språk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen. Respektera den personliga integriteten

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8 Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn.
Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

10. Framhäv inte berörda personers ras, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Var varsam med bilder

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bild-material.

12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.-

Hör båda sidor

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisan-de material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.-

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid be-traktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgång-en av en skildrad rättssak bör redovisas.

Var försiktig med namn

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.