Den som anser sig illa behandlad eller omskriven på ett felaktigt sätt i en publicerad tidningsartikel kan vända sig direkt till tidningen och begära att få rättelse. Man kan också vända sig till Allmänhetens Pressombudsman (PO) för att få råd och hjälp. Om tvisten ändå inte kan lösas kan den enskilde anmäla publiceringen till PO som då utreder om publiceringen är förenlig mot god publicistisk sed. PO kan därefter hänskjuta ärendet till Pressens Opinionsnämnd (PON) för avgörande. Om PO beslutar avskriver ärendet kan den enskilde hänskjuta ärendet till PON.

PO och PON granskar inte bara publiceringar i tryckta tidningar. Sedan den 1 april 2000 omfattas under en försöksperiod det pressetiska systemet också Internetpubliceringar från företag som är medlemmar i Svenska Tidningsutgivareföreningen och som sker enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

En anmälan till PO måste, vare sig den gäller den tryckta tidningen eller Internettidningen, vara skriftlig och undertecknad. Anmälan kan endast göras med brev, d v s anmälan kan inte göras per fax eller med e-post. En anmälan måste komma in till PO inom tre månader efter publiceringen.

Om en tidning klandras för att ha överträtt de pressetiska reglerna, d v s för att en publicering som strider mot god publicistisk sed, måste detta publiceras i tidningen. Den får också betala en expeditionsavgift (år 2000 är den 22.800 kronor för tidningar med en upplaga som överstiger 10.000 ex. och 8.400 kronor för övriga). Pengarna används till att finansiera den pressetiska verksamheten.