Stadgar för Pressens Opinionsnämnd

§ 1
Pressens Opinionsnämnd (PON) behandlar ärenden som gäller tillämpningen av god publicistisk sed.
Nämnden har att fritt pröva innebörden av detta begrepp. Nämnden prövar sådana ärenden rörande all periodisk press som genom abonnemang eller lösnummerförsäljning eller på annat sätt är tillgänglig för envar.

§ 2
Nämnden kan uppta ärenden efter anmälan av Allmänhetens Pressombudsman eller efter anmälan, som ingivits till denne och som denne hänskjutit till nämnden. Anmälan, som ingivits till ombudsmannen men av denne lämnats utan åtgärd, kan av anmälaren hänskjutas till nämnden under förutsättning att saken rör anmälaren själv.
Enskild person kan vara anmälare. Anmälningar från företag, organisationer och myndigheter bör i allmänhet prövas endast om det gäller rättelse eller genmäle.

§ 3
Nämnden har rätt att i särskilda fall pröva ärenden även under andra förutsättningar eller i annan ordning än vad som ovan sagts. Nämnden avgör också huruvida ett anmält ärende skall upptas till behandling eller ej.
Nämnden har vidare rätt att, även efter påbörjad handläggning, visa ett ärende ifrån sig.
Verkställande av utredningar i mera allmän mening ingår inte i nämndens uppgift.

§ 4
Nämnden avger opinionsuttalanden.
Dessa är offentliga.

§ 5
Nämnden består av en ordförande, en förste, en andre, en tredje vice ordförande samt tio ledamöter.
Nämnden är uppdelad i två avdelningar, vardera avdelningen bestående av en ordförande eller vice ordförande och fem ledamöter. Med iakttagande av föreskrifterna i 8 § första stycket, bestäms genom lottning ledamöternas placering i avdelningarna för ett halvår i taget. Avdelningarna är lika behöriga att behandla de ärenden som PON handlägger.
För ledamöterna finns sammanlagt fem suppleanter, vilka var och en inträder vid förfall för sådan ledamot i någon av avdelningarna som utsetts i samma ordning som suppleanten.

§ 6
Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen utser var för sig två ledamöter i nämnden jämte två suppleanter för dem.
Chefsjustitieombudsmannen och ordföranden i Sveriges Advokatsamfund utser gemensamt fyra ledamöter och två suppleanter för dem. Dessa ledamöter och suppleanter som skall representera allmänheten skall vara aktade medborgare med bred samhällserfarenhet. De får inte stå i beroendeförhållande till tidningsföretag eller pressens organisationer.
Mandattiden vars längd är två år, börjar löpa den 1 juli. Val till nämnden bör förrättas minst två månader före mandatsperiods början. Till ledamot eller suppleant i nämnden kan ingen väljas för en sammanlagd tjänstgöringstid om mer än sex år.
Ordföranden och vice ordförandena bör vara jurister med erfarenhet som ordinarie domare. De utses för en mandattid av två år från den 1 juli av Pressens Samarbetsnämnd. Vid nyval skall samråd först ske med ordföranden och vice ordförandena i nämnden. Till ordförande eller vice ordförande i nämnden kan ingen väljas för en sammanlagd tid om mer än åtta år.
Var och en av de tre organisationer, som utser ledamöter i nämnden, kan vid behov förordna tillfälliga ersättare för dem. Den tjänstgörande ordföranden har motsvarande befogenhet beträffande övriga ledamöter.

§ 7
Nämnden utser sekreterare. Det åligger denne att efter ordförandens anvisningar bereda ärendena, föra protokoll och ombesörja övriga expeditionsgöromål.

§ 8
Nämnden beslutar när, förutom ordföranden eller ersättare för honom, en ledamot eller suppleant, utsedd av var och en av de i § 6 nämnda organisationerna, samt två ledamöter eller suppleanter, utsedda på sätt som säges i § 6, andra stycket, är närvarande.
Nämnden kan även besluta när, förutom ordföranden eller en vice ordförande, sammanlagt fyra ledamöter eller suppleanter, utsedda på sätt som anges i föregående stycke, är närvarande. Sådant beslut förutsätter att samtliga kategorier av ledamöter är representerade och att nämnden är enig.
Om det finnes lämpligt kan principiellt viktiga ärenden utsättas till avgörande av samtliga ordförande och ledamöter eller suppleanter.

§ 9
Vid behandling i nämnden av ärende som rör viss tidning får ej delta någon som företräder eller är anställd hos denna.

§ 10
Varje ledamot av nämnden äger vid beslut en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Enhällighet bör eftersträvas. Om skilda meningar föreligger skall reservation till nämndens beslut avgivas. Ordföranden kan, vid delade meningar inom nämnden i fråga om beslut, söka åstadkomma enighet genom att ajournera ärendet.
Suppleant äger delta i nämndens överläggningar men ej i besluten såvida han ej ersätter ordinarie ledamot.

§ 11
Av nämnden klandrad tidning erlägger expeditionsavgift, som för 1999 uppgår till följande belopp:

TS-upplaga vardagar Kronor
Upp till 10.000 exemplar 8.400:-
Över 10.000 exemplar 22.800:-

Expeditionsavgifterna uppräknas varje år med den procentsats varmed bruttokostnaderna för PO/PON:s verksamhet har stigit under förgående år.

§ 12
Expeditionsavgiften, som utgör ett bidrag till täckande för kostnaden för PO och PON, inbetalas till TU Service AB.

§ 13
Klandrad tidning bör utan dröjsmål i oavkortat skick och på väl synlig plats publicera opinionsnämnden hela uttalande och utan anmaning redovisa hos PO att så har skett.

§ 14
Nämnden avger årligen rapport om sin verksamhet till de i 6 § nämnda pressorganisationerna, till chefsjustitieombudsmannen och till advokatsamfundets ordförande.
Nämndens ordförande skall regelbundet informera PO om dess verksamhet.

§ 15
Fråga om ändring av grunderna för nämndens sammansättning eller verksamhet kan väckas av nämnden eller av Pressens Samarbets-nämnd och avgöres av Pressens Samarbetsnämnd efter hörande av chefsjustitieombudsmannen och advokatsamfundets ordförande.

KOMMENTAR TILL STADGARNA FÖR PON

Till § 3:
Enligt § 3 avgör nämnden huruvida den skall uppta ett anmält ärende till prövning eller ej. Nämnden kan vidare, även efter påbörjad handläggning visa ett ärende ifrån sig.
Om tryckfrihetsrättslig prövning i samma ärende inletts eller redan ägt rum, bör dock nämnden särskilt överväga om en pressetisk prövning är erforderlig, och skall därvid noga beakta att pressetiken inte får utgöra ett hinder för tryckfrihetens utövning.